Rechten en plichten

Randvoorwaarden voor behandeling.

Elke psychotherapie is anders en uniek. Cruciaal voor een goede en succesvolle psychotherapie is de samenwerkingsrelatie tussen de psychotherapeut en cliënt, die zeer persoonlijk en vertrouwelijk is. Juist om die samenwerkingsrelatie alle kans te geven is het van belang dat er duidelijkheid is over de randvoorwaarden van het therapieproces. In deze psychotherapiepraktijk wordt er naar gestreefd te voldoen aan de kwaliteitscriteria die aan een vrijgevestigde praktijkvoering wordt gesteld (zoals o.a. opgesteld door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten, de LVVP)

Rechten en plichten van de psycholoog / psychotherapeut en de cliënt.

De vrijgevestigde psycholoog / psychotherapeut is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan voor psychotherapeuten in de Beroepscode voor Psychotherapeuten 2018 / 2022 en voor gz-psychologen en klinisch psychologen in de Beroepscode voor psychologen 2024 . Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector), waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten zijn vastgelegd. De belangrijkste punten worden hieronder toegelicht:


Het behandelplan

De psycholoog / psychotherapeut is verplicht u te informeren over wat hij denkt dat er met u aan de hand is. Hijj moet met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en zal u ook vertellen hoelang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling met u blijven bespreken.De psycholoog / psychotherapeut mag u alleen informatie onthouden, wanneer u daarvan ernstig nadeel zou ondervinden, maar moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega.

Uw dossier

De psycholoog / psychotherapeut bewaart uw gegevens in een dossier. Dat zijn de indicatiestelling, brieven van u en over u, alsook aantekeningen over de voortgang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier en het gegevensbestand zó inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen of kritiek over de manier waarop uw situatie is weergegeven. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen en moet daar schriftelijk om verzoeken. Wanneer het gaat om behandeling van kinderen of om gezinstherapie, dan hebben ouders niet zonder meer het recht om het dossier van hun kinderen in te zien.


De behandelrelatie

De psycholoog / psychotherapeut is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen; hij/zij mag geen misbruik maken van zijn/haar positie. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Dat betekent bijvoorbeeld dat een seksueel contact tussen behandelaar en cliënt niet is toegestaan. Evenmin mag hij/zij cadeaus aannemen die een klein bedrag te boven gaan. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de psycholoog / psychotherapeut geen overeenkomst met u sluiten waarvan hij/zij voordeel zou kunnen hebben.


Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar

Hebt u vragen of klachten over de behandeling, dan zijn er verschillende regelingen en stappen. Als u een klacht hebt over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem zelf bespreken. Soms kan een gesprek over uw onvrede verheldering geven. De tweede stap kan zijn: schakel een klachtenfunctionaris in. Soms is het lastig om met de behandelaar zelf in gesprek te gaan. Of u krijgt onvoldoende gehoor. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klachtenfunctionaris van de LVVP vragen om te bemiddelen. Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Uw behandelaar is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz): zie onderstaande link voor verdere toelichting en mogelijkheden

                                                         https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

Gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen vallen ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. U kunt als laatste stap uw klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op de website van het tuchtcollege:

                                                       https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht

 

Geheimhouding van uw gegevens / privacybeleid

De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij kan dus alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. De vrijgevestigde klinisch psycholoog / psychotherapeut is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn, binnen de regels van vigerende wetgeving (zie onder). Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij het Landelijk Platform GGZ. De psycholoog / psychotherapeut mag voor het overige alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Hij heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wat is de AVG? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe Europese privacywet. Met ingang van die datum geldt er nog maar één privacywet in de hele Europese Unie (EU) in plaats van 28 verschillende nationale wetten. In Nederland vervangt de AVG de vorige Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Waarom is er een nieuwe privacywet gekomen? De bescherming van persoonsgegevens in Nederland was tot voor kort geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Deze wet was gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Elk land had zijn eigen privacywet. De samenleving is sindsdien echter sterk gedigitaliseerd. Er is een enorme toename in dataverkeer en de technologie ontwikkelt zich in rap tempo. Het gevolg is dat er steeds meer gegevens verzameld en gedeeld worden. De risico’s van cybercrime nemen toe. Burgers willen weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Bovendien moet ieders privacy beter gewaarborgd worden in het toenemende Europese handelsverkeer. In dat kader was de wetgeving volgens de Europese Commissie toe aan vernieuwing. Wat houdt de nieuwe wet globaal in? De AVG zorgt onder meer voor: versterking en uitbreiding van privacyrechten voor mensen, meer verantwoordelijkheid voor organisaties, en dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy-toezichthouders .

Sinds de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, heeft daarmee de psychotherapiepraktijk als organisatie meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van een organisatie om aan te tonen dat deze zich aan de wet houdt. Dit heet de verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht houdt in dat met documenten moeten kunnen worden aantonen dat de praktijk de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen. De praktijk heeft hier sinds de intredewerking van de wet aan voldaan. Een actuele versie van zowel het zogenaamde privacy beleid (voor intern gebruik) als het privacy statement (voor externe partijen) wordt op de website van de praktijkhouder gepubliceerd en/of kan direct ter inzage ter beschikking worden gesteld. Psychotherapiepraktijk Vugts maakt het verwerken van persoonsgegevens gebruik van externe dienstverleners. Deze dienstverleners verwerken uitsluitend persoonsgegevens op instructie van de praktijkhouder. Met deze partijen heeft de psychotherapiepraktijk zogenaamde formele verwerkersovereenkomsten gesloten. In deze overeenkomsten zijn afspraken vastgelegd over onder meer de aard en doeleinden van de verwerking, het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt, geheimhoudingsplicht, instructies over de verwerking, beveiligingsmaatregelen, het al dan niet inschakelen van subverwerkers, privacyrechten van betrokkenen, audits en controle alsook het retourneren en/of verwijderen van persoonsgegevens door de verwerker.

De verwerking van persoonsgegevens binnen de psychotherapiepraktijk dient uiteraard ook inde toekomst in overeenstemming te blijven met de AVG en met elke verordening en wet- en regelgeving die de AVG aanvult, wijzigt of vervangt. Om die reden zal het privacybeleid periodiek worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast. Eveneens zal periodiek worden gecontroleerd of het privacybeleid door verwerkers van Psychotherapiepraktijk Vugts (zoals de praktijksoftware-leverancier, ROM-leverancier, E-health-leverancier) daadwerkelijk wordt nageleefd.

 

 

 

 

"Geef mij kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te veranderen wat ik kan veranderen, en wijsheid om tussen deze twee dingen onderscheid te maken".  

“Between stimulus and response there is a space.
In that space lies our freedom and power to choose our response.
In those choices lie our growth and happiness” (Viktor Frankl)