Praktische informatie

Aanmelding.

U kunt (nadat u een verwijzing hebt gekregen voor Specialistische GGZ van uw huisarts en/of huidige regiebehandelaar) zowel via de mail (bij voorkeur) als telefonisch contact opnemen met de praktijk (zie onder: contact). Via Therapieland is veilig mailen mogelijk (zie pagina over E Mental health). Over het algemeen volgen er een of twee kennismakingsgesprekken / intakes (van ongeveer 60 minuten) om uw klachten in kaart te brengen, uw hulpvraag te inventariseren en de wederzijdse wensen en mogelijkheden te bespreken. In het kader van de intake kan er een kort psychodiagnostisch onderzoek verricht worden door middel van vragenlijsten, gericht op screening van het niveau van welbevinden, persoonlijkheid en coping. In de wachttijd tot de start van de behandeling kunt u desgewenst gebruik maken van een speciale online-wachtlijstmodule van Therapieland, gericht op het verhelderen van uw hulpvraag, zelfredzaamheid, emotieregulatie, leefstijl en sociale steun. Na de wachtijtijd volgen de behandelsessies van drie kwartier; het aantal sessies is sterk afhankelijk van de ernst van uw klachten, uw motivatie, uw bereidheid tot leren, uw nieuwsgierigheid en de te bereiken doelen. De afspraken worden qua data en frequentie in overleg afgesproken; sessies in de avonduren behoren (beperkt) tot de mogelijkheden. (NB: op dit moment is de praktijk alleen op maandag en woensdag geopend; afspraken op andere dagen zijn derhalve niet mogelijk)Wachtijden (stand van zaken medio 2024):

De wachttijd van het moment dat u contact opneemt en de datum dat de intake plaats vindt (aanmeldingswachttijd) is over het algemeen twee - drie weken. De wachttijd vanaf het moment van intake tot aan de start van de behandeling is over het algemeen een aantal maanden (behandelingswachttijd). Deze wachttijden staan los van diagnose, problematiek, uw zorgverzekeraar, of anderszins. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). (NB: gezien de beperkte capaciteit van de praktijk kan, door het aantal aanmeldingen en de oplopende wachttijd, betekenen dat u bij aanmelding dringend geadviseerd wordt om elders hulp ter zoeken dan wel uw aanmelding helaas niet in behandeling wordt genomen).  

 

Kosten & vergoeding psychotherapie.

Psychotherapie is langduriger dan hulp binnen de generalistische basis-GGZ (voorheen: eerste lijn). Een verwijsbrief van uw huisarts voor Gespecialiseerde GGZ is noodzakelijk om voor vergoeding van de psychotherapie in aanmerking te kunnen komen. De psychotherapeutische behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet, waarvoor elke verzekerde inwoner van Nederland in aanmerking kan komen. De vergoeding wordt geregeld via het nieuwe zorgprestatiemodel (zie onder) . Dit wordt door de psychotherapeut verzorgd. De facturen worden door de psychotherapeut rechtstreeks bij uw ziektekostenverzekeraar gedeclareerd (conform de landelijk vastgestelde richtlijnen en tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit, de NZA) . Psychotherapiepraktijk Vugts heeft voor 2023 als ook voor 2024 contracten met alle grote verzekeraars en hun dochterondernemingen (dus ASR, Caresq, CZ / Delta LLoyd / Ohra, DSW, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis / FBTO, Zorg en Zekerheid en Salland / ENO en aan hun verwante merken).

Voor behandelingen binnen de SGGZ is er geen eigen bijdrage meer. Wel bedraagt in 2024 het wettelijk verplichte eigen risico € 385 per jaar, dat door uw zorgverzekeraar in mindering wordt gebracht op uw vergoedingen. Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) kunnen bij u in rekening worden gebracht (a € 45,00 per gemiste sessie).

Het zorgprestatiemodel: wat is er veranderd er voor cliënten? Op 1 januari 2022 is er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel werd ingevoerd. Ook voor cliënten had dat gevolgen. Waarom een nieuw model? Het DBC-systeem in de ggz was niet transparant. Het was voor veel cliënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur stond en er werd vaak pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd. Ook was het systeem te complex en vergde het te veel administratie van behandelaren.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel? Het nieuwe model voor de GGZ heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt. Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die een cliënt gekregen heeft. De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die hij / zij heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg. De duur van een consult bepaalt daarmee voor een belangrijk deel het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats uitgaan van de tijd die voor een cliënt in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde (het zogenaamde principe van ‘planning = realisatie’).

Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger. En zowel voor cliënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

Wat verandert er op de rekening? De cliënt kan op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie hij of zij behandeld is en voor hoe lang. De rekening bevat herkenbare informatie die gemakkelijk gecontroleerd kan worden. De cliënt krijgt de rekening ook sneller. Zo weet hij/zij eerder welke kosten zijn gemaakt en of het eigen risico betalen moet worden. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering (zie onder). De zorgverzekeraar krijgt rekeningen van de behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. De cliënt kan deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van de zorgverzekeraar. Als het eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan? Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk: consult diagnostiek (bijvoorbeeld tijdens een of twee intakegesprekken onderzoekt de behandelaar samen met de cliënt wat er met aan de hand is, welke problematiek er speelt); consult behandeling (bij behandeling gaat de cliënt met de behandelaar in gesprek met als doel de problematiek hanteerbaar te maken); intercollegiaal overleg (als de behandelaar de indicatiestelling toetst en/of het voor de behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega); eventueel reistijd als de behandelaar naar de cliënt toe moet komen. Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van de behandelaar en de duur van het consult. Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wat gebeurt er met het eigen risico? Tot en met 31 december 2021 betaalde een cliënt één keer het eigen risico per behandeltraject (product of DBC) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. LVVP-leden kunnen hier dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt de cliënt voor beide jaren het eigen risico.

Wat is zorgvraagtypering? Elke cliënt is uniek. Maar verschillende cliënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. In de vrijgevestigde praktijk worden met name cliënten behandeld met zorgvraagtype binnen de hoofdgroep van psychische aandoeningen waarbij geen sprake is van verontrustende psychotische symptomen en/of wanen en hallucinaties en/of problematiek met geheugen of oriëntatie (passend bij neurocognitieve problematiek zoals dementie en neurocognitieve stoornissen). Dit zijn bijvoorbeeld stemmings- en angststoornissen, trauma en stress-gerelateerde stoornissen, eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, e.d. van oplopende ernst (van matige tot ernstige problematiek tot aanhoudend en/of zeer beperkend). De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt. Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij de klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden. De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met de cliënt afgesproken wordt op grond van de diagnose, de probleemanalyse en de doelen die de cliënt samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal de behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met de cliënt.

 

Waarneming en crisis

Voor periodes van vakantie of afwezigheid maak ik in voorkomende gevallen individuele afspraken met u over de mogelijkheden van waarneming en tussentijds contact. Als er sprake is van een onvoorziene crisissituatie buiten kantoortijden is de procedure dat u contact kunt opnemen met uw eigen huisarts of met de huisartsenpost. De huisartsenpost is er voor spoedzorg buiten kantoortijden en alleen te bezoeken na telefonische afspraak (telefoon 0900 – 1598 of 026 - 389 96 96). Wanneer dat nodig is zal u verwezen worden naar de crisisdienst van GGZ ProPersona. Mocht u behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek per telefoon, chat of mail, bijvoorbeeld op momenten dat de behandelaar afwezig is, dan kunt u overwegen contact op te nemen met MIND Korrelatie (via https://mindkorrelatie.nl/ of telefoon:   0900 - 1450 ) of De Luisterlijn (via https://www.deluisterlijn.nl/ of telefoon: 0900 - 0767)

 

Route- informatie Psychotherapiepraktijk Vugts.

Als u met de auto komt is het soms lastig parkeren in het Spijkerkwartier. Voor mensen zonder parkeervergunning is er sinds juli 2018 sprake van betaald parkeren; er zijn dus geen onbetaalde parkeerplekken meer. Als u niet wilt zoeken, is het een optie om gebruik te maken van de parkeergarage nabij Station Velperpoort (5 minuten lopen van de praktijk) of de parkeerplaats van de Coop Spijkerlaan. Nabij de praktijk liggen op loopafstand een aantal bushaltes (onder andere: Schouwburg, Airborneplein, Velperplein, Velperstation).

Als u met de trein komt, is de praktijk erg dicht bij Station Velperpoort.

Route vanaf Station Velperpoort:

  1. Vertrek in zuidoostelijke richting naar de Driekoningenstraat, de Steenstraat overstekend (180 m);

  2. Sla rechtsaf bij Spijkerstraat (120 m);

  3. Sla linksaf bij Prins Hendrikstraat. U vindt uw bestemming links (50 m)

 

"Geef mij kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te veranderen wat ik kan veranderen, en wijsheid om tussen deze twee dingen onderscheid te maken".

Between stimulus and response there is a space.
In that space lies our freedom and power to choose our response.
In those choices lie our growth and happiness” (Viktor Frankl)