Kwaliteitsbewaking en ROM

         


Kwaliteitsbewaking en ROM.

Binnen de praktijk wordt op een aantal manieren geprobeerd de kwaliteit van de geboden zorg te bewaken en te verbeteren, en met name door het afnemen van vragenlijsten (de zogenaamde ROM-metingen), bij- en nascholing, deskundigheidsbevordering en toetsing door vakgenoten via intervisie en visitatie.

Routine Outcome Monitoring (ROM).

In de behandelingen van de psychotherapiepraktijk wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ROM metingen. ROM staat voor Routine Outcome Measurement. ROM is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. Een ROM-methode bestaat uit een meetinstrument, afspraken over de wijze en mate van af te nemen metingen bij patiëntengroepen en een meetuitkomst. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die tenminste aan het begin en aan het einde van een behandeling wordt afgenomen. Met het invullen van de vragenlijsten krijgen u en uw psychotherapeut een objectief beeld van uw klachten en het beloop van uw behandeling. Zo kunt u na verloop van tijd zien welke klachten zijn afgenomen en welke wellicht nog onvoldoende zijn verminderd. De behandeling wordt dan, zo nodig en mogelijk bijgesteld. Een behandeling wordt afgesloten als u en uw psychotherapeut het er na goed overleg over eens zijn dat de doelen bereikt zijn, of als u het erover eens bent dat verdere behandeling niets meer toevoegt. Voor het einde van uw behandeling vindt er nog een laatste ROM-meting plaats.

ROM metingen vinden plaats aan het begin, midden en einde van de behandeling. Dit zijn korte meetmomenten die de voortgang van de behandeling in kaart brengen. Op deze manier wordt inzichtelijk of de behandeling effectief genoeg is. Als dat bijvoorbeeld niet het geval is, kan de behandeling bijgesteld worden of kan er gekozen worden voor een andere behandelmethode. In de praktijk wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Outcome Questionnaire (de OQ -45). De OQ-45 is een vragenlijst voor het meten van psychische klachten, het interpersoonlijk functioneren en het functioneren in de maatschappelijke rol. Hierdoor heeft het instrument een bredere meetpretentie dan klachtenlijsten. Het instrument is bedoeld om bij individuele cliënten het verloop van de klachten over de tijd in kaart te brengen om zo therapie-effect te documenteren. Het betreft een zelfrapportagelijst. De afnameduur is ca. 10 minuten. De betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandse versie zijn onderzocht. Uit de resultaten komen goede psychometrische eigenschappen naar voren. Daarnaast wordt eenmalig, aan het begin van de behandeling de Biografische Vragenlijst Volwassenen afgenomen. Bij afsluiting van de behandeling wordt eenmalig een vragenlijst (de CQi, de Consumer Quality Index) afgenomen gericht op het vaststellen van de cliententevredenheid


Met betrekking tot de werkwijze: wanneer uw behandeling start krijgt u een mailbericht met de mededeling dat er een of meerdere vragenlijsten voor u is klaargezet. Met een code die wordt toegestuurd, krijgt u toegang tot de beveiligde zone. In deze zone zijn al uw gegevens afgeschermd voor oneigenlijk gebruik en wordt alle data beveiligd. Als u de vragenlijsten hebt ingevuld, krijgt uw psychotherapeut hier automatisch melding van en kunnen de uitkomsten ervan met u besproken worden tijdens de therapie.


Nascholing en deskundigheidsbevordering.

Een klinisch psycholoog / psychotherapeut staat ingeschreven in het zogenaamde BIG-register. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. Een BIG-registratie als psychotherapeut staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie. Dit impliceert tevens een herregistratie om de vijf jaar als klinisch psycholoog, waarbij voldaan moet zijn aan voldoende bij- en nascholing en deskundigheidsbevordering waaronder intervisie en visitatie


Intervisie bijeenkomsten met collega psychotherapeuten.

In deze bijeenkomsten wordt de indicatiestelling voor psychotherapie besproken en vinden er voortgangsevaluaties plaats van cliënten die al in behandeling zijn. De intervisiegroep toetst elkaar op kwaliteit, deskundigheid en effectiviteit van handelen.


Visitatie.

Visitatie betekent letterlijk: bij collega's op bezoek gaan. Visitatie is een toetsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen zoals verwoord in de richtlijnen van de Landelijke Verenging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (de LVVP). Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Visitatie laat zien wat de sterke en zwakke kanten van de praktijkvoering zijn. Voor LVVP leden is een vijfjaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap.


Relevante wet- en regelgeving

In de praktijk wordt er naar gestreefd om te voldoen aan de regel en de geest van relevante wet- en regelgeving (inclusief Wkkgz). De kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde ggz-praktijk van de LVVP zijn een weerslag hiervan. Deze worden getoetst door middel van visitatietrajecten. Daarnaast is de recente kwaliteitswet relevant en leidinggevend: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die vanaf 1 januari 2016 gefaseerd ingevoerd wordt. De wet is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de positie van de cliënt te versterken en vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De wet regelt onder andere: 1) de identificatieplicht (het verplicht controleren van het identiteitsbewijs van cliënten te controleren, om te zien of die gegevens overeenkomen met het Burgerservicenummer (BSN); 2) de plicht tot melden van calamiteiten, disfunctioneren en geweld aan Inspectie, 3) een nieuwe klachtafhandeling (per 01-01-2017) en daarmee werken met een klachtenfunctionaris, klachtenbemiddelaars en een geschillencommissie via de beroepsvereniging de LVVP, en 4) de mogelijkheid voor de psychotherapeut tot een Veilige incidentmelding (VIM).

Medische incidenten (al dan niet verwijtbaar) moeten intern worden gemeld, geregistreerd en onderzocht met als doel hiervan te leren en deze in de toekomst te voorkomen. Veilig incident melden (VIM) betekent dat de psychotherapeut met een veilig gevoel kan bespreken en melden wat er misgaat, zonder dat dit leidt tot individuele maatregelen. Daarvoor is een veilig klimaat in de samenwerking met collega’s een voorwaarde. Melding van incidenten is nuttig, omdat een vroegtijdige onderkenning van vermijdbare fouten grotere incidenten of zelfs calamiteiten kan voorkomen. Dit komt de cliëntveiligheid en daarmee het werkplezier ten goede. Als vrijgevestigd ggz-professional gebeurt dit door in voorkomende gevallen het organiseren incidentbesprekingen met leden uit de intervisiegroep. En zo nodig in de keten met betrokken huisartsenpraktijken, psychiaters en collega’s van ggz-instellingen.


Kwaliteitsstatuut

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben een model-kwaliteitsstatuut ggz opgesteld. Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen. Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt de patiënt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling. Daarnaast is het statuut het kader voor werkafspraken binnen de instelling, praktijk of het professionele netwerk waarin de aanbieder opereert. Het kwaliteitsstatuut stelt zorgverzekeraars, financiers en toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van de zorg die een aanbieder levert. Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. De verplichting geldt zowel voor vrijgevestigde aanbieders als voor instellingen. Psychotherapie Vugts heeft inmiddels aan deze eis voldaan (op aanvraag ter inzage)


"Geef mij kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te veranderen wat ik kan veranderen, en wijsheid om tussen deze twee dingen onderscheid te maken".  

“Between stimulus and response there is a space.
In that space lies our freedom and power to choose our response.
In those choices lie our growth and happiness” (Viktor Frankl)